fbpx

Ochrana osobních údajů a GDPR

 

 

Společnosti podílející se na provozu rekreačního areálu Spálovský mlýn, organizaci letních táborů, firemních akcí a ostatních skupinový i individiálních pobytech pracují s osobními údaji, proto vyžadují souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.spalovskymlyn.cz, odesláním webové přihlášky na letní tábor prostřednictvím webu www.spalovskymlyn.cz či oslovení naší společnosti či našich zaměsnanců prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji společnosti Akce pro školy, z.s., se sídlem Kopřivná 11, Kopřivná, PSČ 788 33, IČO: 22820825, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8891, emailový kontakt: svacek@akceproskoly.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na letní tábory, informace o připravovaných a relizovaných akcích v rekreačním areálu Spálovský mlýn, informace o připravovaných a realizovaných akcích parnetrů správce dle bodu 4.

3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Spálovský mlýn s.r.o., se sídlem Mathonova 889/19, Brno, PSČ 613 00, IČO: 06233317 / poskytovatel ubytovacích stravovacích a obdobných služeb / 
 • JANTA s.r.o. se sídlem Šámalova 2904/21, Brno, PSČ: 615 00, IČO: 623 61 929 /poskytovatel programových služeb/

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.spalovskymlyn.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

V případě odeslání přihlášky na letní tábor pořádaný Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • emailová adresa rodičů,
 • telefonický kontakt rodičů,
 • datum narození přihlašovaného dítěte,
 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnostni, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.
 • fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí

Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizace táborů nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využitiy výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutní relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

 • zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutní k přípravě a organizaci letního tábora. V případě nutnosti je po nás mohou vyžadovat oprávěné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutní relevantních služeb, pořádaných Správcem.
 • Zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na letní tábory, informace o připravovaných a relizovaných akcích v rekreačním areálu Spálovský mlýn, informace o připravovaných a realizovaných akcích parnetrů správce dle bodu 4.
 • v souladu s bodem 8.10 smluvních podmínek odesilatel souhlasí s případným užití fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě – přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezenzaci a propagaci letních táborů, školních výletů, škol v přírodě a obdobné činnosti v režii Spráce údajů a jeho partnerů dle bodu 4 a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, reklamních spotů a dalších nosičích.

3. Doba zpracování osobních údajů je: Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie, videozánamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Spálovský mlýn s.r.o., se sídlem Mathonova 889/19, Brno, PSČ 613 00, IČO: 06233317 / poskytovatel ubytovacích stravovacích a obdobných služeb / 
 • JANTA s.r.o. se sídlem Šámalova 2904/21, Brno, PSČ: 615 00, IČO: 623 61 929 /poskytovatel programových služeb/
 • Ostatní oprávněné instutice (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.spalovskymlyn.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu svacek@akceproskoly.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na letní tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle platných Smluvních podmínek – bod 5) Zrušení pobytu objednatelem.

 

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte  Subjektu či samotného Subjektu na letním táboře poskytovaným Správcem , což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce či jeho partnerů, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.

Partneři